Platsinformation

 

Sekretesspolicy för Onlinetjänster

Denna Sekretesspolicy för Parker-onlinetjänster (“Sekretesspolicy”) utgör en del av Parkers Sekretesspolicy för personlig information (1.20) och kan komma att ändras vid tillfälle. I vissa länder, samt beroende på tillämpbar lagstiftning, kan du komma att uppmärksammas specifikt på viktiga ändringar, dvs. sådana som påverkar omfånget på den Personliga information som vi bearbetar om dig. Vi kan komma att göra detta genom att publicera ett meddelande som berör dylika förändringar på Parkers webbsida, sociala medier eller i appen (”Parker-onlinetjänster”) innan förändringen implementeras, eller genom att skicka ett meddelande om förändringen till dig på annat sätt, exempelvis via e-post. Vi kommer att begära ytterligare godkännanden från dig beträffande din Personliga information, om sådana krävs.

Personlig information och icke-personlig information

Personlig informationär information som identifierar dig eller som kan användas för att identifiera dig.

Icke-personlig informationär information som ej avslöjar din specifika identitet, direkt eller via annan information. Vi kan komma att samla in, använda och avslöja icke-personlig information för diverse legala syften. Se dessutom Dataanynomisering och -ansamling nedan.

Personlig information som kan komma att samlas in

Följande Personliga information kan komma att samlas in från dig via Parker-onlinetjänster:

 • Namn, jobbtitel och kontaktinformation (inklusive e-postadress, postadress och telefonnummer till dig på företaget, din arbetsgivares företagsnamn och land) om du väljer att delge denna information.

 • Produktdetaljer och/eller tjänster av särskilt intresse för dig baserat på hur du använder Parker-onlinetjänster samt dina preferenser (se Skräddarsydd epostreklam i Användarvillkoren).

 • Förteckningar över all korrespondens vi har med dig, inklusive förteckningar över Livechatt-sessioner (se Livechatt i Användarvillkoren).

 • Din personliga information, om relevant, för din arbetsgivares företags betalsätt för våra produkter eller tjänster, till exempel ditt namn såsom det står på ditt företagskreditkort (se Beställa nedan), om du väljer att tillhandahålla sådan information.

 • Information om användning, skick, prestanda och/eller funktionalitet för ett system eller en maskin (”Användningsinformation”) där du använder Parker-onlinetjänster som hör till övervakning eller funktionalitet för systemet eller maskinen (t.ex. tjänster för sakernas internet (”IoT-tillämpningar”)). Användningsinformationen kan innehålla identifiering av produkten, systemet eller maskinen som används tillsammans med annan relevant information.

Ange ej personlig kontaktinformation, personliga betalningsuppgifter eller Personlig information som hänvisar till dig i egenskap av privatperson. Parker önskar endast samla in ditt företags kontaktinformation samt, när du köper produkter och/eller tjänster via Parker-onlinetjänster, betalningsinformation som berör din arbetsgivares företags betalningsinrättningar.

Avslöjande och användning av Personlig information

I syfte att ge dig en bättre service kan Personlig information som du tillhandahåller genom att använda, eller som samlas in genom din användning av, Parker-onlinetjänster komma att användas, behållas eller delas av Parker, dess distributörer, konsulter, rådgivare och andra affärspartners för att leverera produkter, tjänster och/eller Parker-onlinetjänster till dig. Dessutom får Parker och dess distributörer, representanter och underleverantörer använda din Personliga information i följande syften:

 • I syfte att meddela dig om ändringar i Sekretesspolicyn, Användarvillkoren eller tillhörande information gällande cookies som påverkar omfattningen av den Personliga information vi behandlar.

 • I syfte att tillhandahålla tjänster till dig.

 • I syfte att skräddarsy direkt marknadsföring via e-post för produkter och/eller tjänster som är av särskilt intresse för dig i din yrkesroll (se Skräddarsydd epostreklam i Användarvillkoren).

 • I syfte att svara på specifika begäranden eller förfrågningar som du gör, inklusive via webbaserad livechatt (se Livechatt i Användarvillkoren) samt via ”Allmänt frågeformulär” under ”Kontakta oss” på våra webbplatser och i våra appar.

 • Där det är nödvändigt, som en del av eventuell omstrukturering av Parker och dess företag eller tillgångar eller som en del av en försäljning av delar av Parker eller dess tillgångar.

 • För att tillhandahålla Användningsinformation eller tillhandahålla tillhörande Användningsinformation för IoT-tillämpningar till tillverkare, konstruktörer eller säljare av produkter, system eller maskiner från tredje part.

Dessutom kan din Personliga information delas med leverantörer av juridiska och andra professionella tjänster, samt med leverantörer och underleverantörer som utför funktioner på uppdrag av Parker, till exempel, men inte begränsat till, leverantörer av e-postreklamtjänster, leverantörer som driver Livechatt-funktionen, samt leverantörer av datalagrings- och säkerhetskopieringsinrättningar.

Din Personliga information kan också komma att avslöjas:

 • Vid behov för att följa tillämpbara lagar.

 • Vid domstolsbeslut eller en begäran om samarbete från brottsbekämpande eller andra myndigheter.

 • För att etablera eller utöva juridiska rättigheter och/eller i försvar vid en tvist.

 • För att identifiera eller vidta rättsliga åtgärder mot någon som misstänks bryta mot våra villkor.

 • För att tillämpa villkoren i något av våra användaravtal.

 • För att skydda rättigheter, egendom eller säkerhet för Parker eller dess distributörer, representanter, konsulter, rådgivare, kunder, personal leverantörer eller andra.

 • Vid behov för ansvarsfull bolagsstyrning eller där tillämpbara lagar och/eller bestämmelser kräver eller tillåter detta.

 • När avslöjande bedöms vara en lämplig åtgärd för att undersöka, förebygga eller vidta åtgärder mot illegala aktiviteter, misstänkt bedrägeri eller annat liknande.

 • Till kreditkortsleverantörer, om relevant för ditt valda betalsätt för våra produkter och tjänster (se Beställa nedan).

Varken Parker eller dess distributörer, representanter, konsulter, rådgivare eller andra affärspartners kommer att sälja, byta eller hyra ut din Personliga information från Parker-onlinetjänster (med undantag för försäljning och/eller omstrukturering av hela eller delar av Parker, enligt ovan).

Överföring av Personlig information utanför det inhemska landet

Parker ingår i en global företagsgrupp med huvudkontor i USA och Parker-onlinetjänsterna har användare över hela världen. Under tillämpbar lag kan all information som du tillhandahåller eller som samlas in via din användning av Parker-onlinetjänsterna överföras utanför ditt eget land och kan användas, lagras och bearbetas utanför det land där den angavs. Detta kan också omfatta överföringar till medarbetare hos Parker, representanter, distributörer och/eller andra personer i dess/deras leveranskedja samt till leverantörer och underleverantörer som utför funktioner åt Parker. I synnerhet bör användare i EU eller Schweiz notera att deras Personliga information kommer att överföras till länder eller territorier utanför det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (EEA). Parker strävar efter att säkerställa att det skydd som appliceras på din Personliga information när denna bearbetas i andra länder eller territorier är tillräcklig enligt gällande lag. För överföring till USA använder sig Parker av Privacy Shield Framework, som bedöms ge tillräckligt skydd vid överföring av Personlig information tillhörande medborgare i EU eller Schweiz.

Medgivande

När du väljer att använda Parker-onlinetjänster samlar vi in Personlig information om dig enligt nedan. I vissa länder kan du behöva tillhandahålla uttryckligt medgivande till denna Sekretesspolicy och tillhörande Användarvillkor och information om cookies innan du kan använda Parker-onlinetjänster.

Genom att använda en eller flera av Parker-onlinetjänster samtycker du till insamling och användning av din Personliga information av Parker, dess distributörer, representanter, konsulter, rådgivare och andra affärspartners enligt denna Sekretesspolicy och tillhörande Användarvillkor och information om cookies.

Du godkänner dessutom att din Personliga information överförs av Parker utanför ditt eget land (inklusive utanför det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (EEA)). Vänligen använd ej Parker-onlinetjänster eller lämna ut din Personliga information via någon av Parker-onlinetjänsterna såvida du ej godkänner överföring av din Personliga information av Parker utanför ditt eget land (inklusive utanför det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (EEA)). Detta förklaras mer i detalj i denna Sekretesspolicy, se i synnerhet Överföring av personlig information utanför det inhemska landet nedan.

Tänk särskilt på dataöverföringar som sker när du använder funktionen “Livechatt” i Parkers appar och på webbplatser som www.parker.com. Använd ej “Livechatt" om du ej godkänner att din Personliga information överförs utanför ditt eget land (inklusive utanför det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (EEA), om relevant) till följande:

 • Parker och dess distributörer, representanter, konsulter, rådgivare och andra affärspartners för att svara på dina förfrågningar.

 • Tredjepartsleverantören som hanterar funktionen ”Livechatt”.

I vissa länder samt beroende på tillämpbar lagstiftning, kan du ombes kryssa i en ruta eller liknande i syfte att bekräfta att du godkänner denna Sekretesspolicy och tillhörande Användarvillkor och information om cookies samt att du ger ditt medgivande enligt dessa dokument.

Observera att det kan finnas berättigande annat än medgivande som Parker kan använda för insamling, användning och/eller överföring av din Personliga information.

Beställa

Vissa Parker-onlinetjänster kan ge dig möjlighet att lägga beställningar på Parkers produkter och tjänster. När du gör en beställning via en Parker-tjänst, kommer den kreditkortsinformation eller betalningsinformation du skickar in att överföras i ett säkert format med hjälp av säker serverprogramvara (SSL) som krypterar denna information. Självklart kommer din kreditkortsinformation att skickas till kreditkortsinstitutet för bearbetning.

Erhålla kopior av din Personliga information och uppdatera den

Om du anser att någon Personlig information vi har om dig är felaktig eller ofullständig, vänligen kontakta Parker enligt följande:

 

Parker-Hannifin Corporation

Attn: Legal Department

6035 Parkland Boulevard

Cleveland, Ohio 44124 USA.

 

eller via e-post till: dataprivacy@parker.com

 

I vissa fall samt beroende på tillämpbar lag kan du vara berättigad att erhålla kopior av din personliga information, antingen kostnadsfritt eller för en mindre, lagstadgad avgift.

Dataanonymisering och -insamling

Parker kan komma att använda viss information som samlats in från Parker-onlinetjänsterna i syfte att sammanställa anonymiserade demografiska data om användare, försäljningar, trafikmönster och relaterad information från webbplatsen, till exempel vilka sidor som används oftast (se även IP-adresser i Användarvillkoren). Parker kan använda denna information i syfte att hjälpa till att utveckla, leverera och förbättra sina produkter, tjänster och innehåll samt i marknadsföringssyfte. Om dessa data tillhandahålles till tredje part kommer de ej att omfatta någon Personlig information. Dessa sammanställda anonymiserade demografiska data kan också komma att användas för statistisk analys och administrering, inklusive trendanalyser, försäkringsarbete, skräddarsydda produkter och tjänster, riskbedömning samt kostnads- och utgiftsanalys med avseende på produkter och tjänster från Parker.

Vi kan komma att använda cookies i syfte att skapa användarprofiler under pseudonym i reklam- och marknadsundersökningssyfte, samt för att anpassa våra webbplatser och appar efter våra användares behov. Om du inte har godkänt att bli en registrerad användare kommer användarprofilerna ej att sammanfogas med Personlig information om pseudonymen, och informationen kommer ej att användas i syfte att identifiera användaren på våra webbplatser och i våra appar. Se Parkers dokument om cookies för mer information avseende hanteringen av dina cookies.

Platsbaserade tjänster

Vissa av Parker-onlinetjänsterna innehåller platsbaserade tjänster som behöver tillgång till din Personliga information för att fungera. I syfte att tillhandahålla platsbaserade tjänster kan Parker komma att samla in, använda samt dela precisa platsdata, inklusive geografisk information i realtid som berör din dator eller enhet. Om du inte har godkänt att bli en registrerad användare samlas platsdata in anonymt i en form som ej identifierar dig personligen och som används av Parker i syfte att tillhandahålla samt förbättra platsbaserade produkter och tjänster. Till exempel kan Parker komma att dela geografisk platsinformation med programleverantörer när du godkänner deras platstjänster.

Länkar till tredjepartswebbplatser

Parker-onlinetjänsterna kan innehålla länkar till webbplatser eller appar från tredje part (”Länkade webbplatser”). De Länkade webbplatserna kanske inte kontrolleras av Parker och Parker är inte heller ansvariga för innehållet på en Länkad webbplats eller andra länkar på en sådan webbplats. Parker tillhandahåller länkar till Länkade webbplatser endast för att underlätta för dig och att dessa finns i Parker-onlinetjänster innebär inte att Parker ger något särskilt stöd till eller vill främja dessa Länkade webbplatser. Observera att de Länkade webbplatserna har andra policyer än Parkers samt att Parker inte ansvarar för sekretessprinciper på andra webbplatser. Du bör läsa sekretesspolicyn för en Länkad webbplats noga innan du använder den.

 

Senaste uppdatering: Maj 2018

Sekretesspolicy