Informacja o stronie

Umowa licencyjna na użytkowanie oprogramowania
Warunki korzystania
Polityka cookies
Zasady ochrony danych


Polityka prywatności w zakresie Usług internetowych

Niniejsza Polityka prywatności w zakresie Usług internetowych firmy Parker (Polityka prywatności) stanowi część Polityki prywatności w zakresie danych osobowych firmy Parker (1.20) i może podlegać zmianom. W zależności od obowiązujących przepisów prawa w niektórych krajach ważne zmiany, np. dotyczące zakresu przetwarzanych przez nas danych osobowych użytkowników, mogą być przekazywane w formie specjalnych powiadomień. Powiadomienia te mogą mieć postać ogłoszenia prezentowanego w witrynie firmy Parker, na stronie w mediach społecznościowych lub w aplikacji (Usługi internetowe Parker) przed wprowadzeniem zmian lub powiadomień o zmianach przekazywanych w inny sposób, np. w wiadomości e-mail.  Jeśli wymagane będą dodatkowe zgody na przetwarzanie danych osobowych, poprosimy o nie użytkownika.


Dane osobowe i nieosobowe

Dane osoboweto informacje, które umożliwiają identyfikację osoby.

Dane nieosoboweto informacje, które nie umożliwiają identyfikacji osoby ani bezpośrednio, ani dzięki odniesieniom do innych informacji.  Możemy gromadzić, wykorzystywać i ujawniać dane nieosobowe do jakichkolwiek celów zgodnych z prawem. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Anonimizacja i agregacja danych poniżej.

Gromadzone dane osobowe

Na potrzeby świadczenia Usług internetowych Parker możemy gromadzić następujące dane osobowe na temat użytkownika:
- imię i nazwisko, nazwa stanowiska i dane kontaktowe (w tym służbowy adres e-mail, służbowy adres, numer telefonu służbowego, nazwa firmy pracodawcy i kraj), jeśli użytkownik przekaże nam te dane;
- szczegóły dotyczące produktów i/lub usług związanych z produktami na podstawie sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Usług internetowych Parker, oraz preferencji użytkownika (zob. sekcję Kierowana komunikacja marketingowa w Warunkach korzystania);
- rejestry korespondencji między użytkownikiem a podmiotami Parker, w tym zapisy rozmów w usłudze Live Chat (zob. sekcję Live Chat w Warunkach korzystania);
- podane przez użytkownika informacje dotyczące form płatności za nasze produkty i usługi używanych przez pracodawcę użytkownika, imię i nazwisko widniejące na służbowej karcie kredytowej użytkownika (zob. sekcję Zamówienia poniżej), jeśli przekaże nam takie informacje, oraz
- dane dotyczące użytkowania, warunków, wydajności i/lub funkcjonalności systemu lub maszyny („Dane dotyczące użytkowania”), miejsca i czasu korzystania z Usług internetowych Parker powiązanych z monitorowaniem lub funkcjonalnością danego systemu lub maszyny (np. usługi w ramach Internetu rzeczy („Aplikacje IoT”)). Oprócz innych istotnych informacji dane dotyczące użytkowania mogą zawierać identyfikator używanego produktu, systemu lub używanej maszyny.


Nie nale
ży podawać prywatnych danych kontaktowych, danych prywatnych środków płatniczych ani żadnych innych swoich danych osobowych. Firma Parker jest zainteresowana gromadzeniem wyłącznie służbowych danych kontaktowych oraz w przypadku zakupu produktów i/lub usług za pośrednictwem Usług internetowych Parker informacji o służbowych środkach płatniczych wykorzystywanych do zawierania transakcji między podmiotami Parker a pracodawcą użytkownika.

Ujawnianie i wykorzystywanie danych osobowych

W celu poprawy świadczonych usług dane osobowe, które użytkownik podaje lub które uzyskujemy na skutek korzystania przez użytkownika z Usług internetowych Parker, mogą być wykorzystywane, przechowywane lub udostępniane przez firmę Parker i jej dystrybutorów, agentów, konsultantów lub innych partnerów biznesowych w celu umożliwienia dostawy produktów, usług i/lub Usług internetowych Parker.  Ponadto firma Parker, jej dystrybutorzy, agenci lub podwykonawcy mogą wykorzystywać dane osobowe użytkownika do następujących celów:

- do powiadamiania użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej o zmianach w Polityce prywatności, Warunkach korzystania lub powiązanych informacjach dotyczących plików cookie, które wpływają na zakres przetwarzania danych osobowych użytkownika;
- do świadczenia usług;
- do dostosowywania bezpośredniej komunikacji marketingowej lub mailowej dotyczącej produktów i/lub usług na podstawie preferencji użytkownika (zob. sekcję Kierowana komunikacja marketingowa w Warunkach korzystania);
- do odpowiadania na żądania i zapytania, w tym zgłaszane za pośrednictwem czatu (zob. sekcję Live Chat w Warunkach korzystania) i „Formularza pytań ogólnych na stronach Kontakt z nami w naszych witrynach lub aplikacjach;
- kiedy jest to konieczne w ramach restrukturyzacji grupy Parker i jej działalności lub zasobów, a także w ramach sprzedaży części grupy Parker lub jej zasobów oraz
- do przekazywania Danych dotyczących użytkowania lub udostępniania zewnętrznym producentom, integratorom lub sprzedawcom produktów, systemów lub maszyn powiązanych Danych dotyczących użytkowania Aplikacji IoT.

Ponadto dane osobowe użytkownika mogą być udostępniane również podmiotom świadczącym usługi prawne i inne, a także dostawcom i podwykonawcom zadań w imieniu firmy Parker, m.in. dostawcom usług marketingu pocztą e-mail; operatorom usługi Live Chat i dostawcom usług z zakresu przechowywania i sporządzania kopii zapasowych danych.

Dane osobowe użytkownika mogą być także ujawnione:
- w celu zachowania zgodności z przepisami prawa;
- w odpowiedzi na nakaz sądowy lub na żądanie organów ścigania i innych podmiotów administracji publicznej;
- w celu ustanowienia lub egzekucji praw i/lub w celu obrony w przypadku roszczeń;
- w celu określenia lub podjęcia działań prawnych względem osób naruszających nasze warunki użytkowania i warunki korzystania z usług;
- w celu wyegzekwowania i stosowania postanowień wynikających z jakichkolwiek umów z użytkownikami;
- w celu ochrony praw, własności i bezpieczeństwa firmy Parker, jej dystrybutorów, agentów, konsultantów, doradców, klientów, pracowników, dostawców lub innych osób;
- w miarę potrzeb do zarządzania na poziomie korporacyjnym, a także do innych celów wymaganych lub dozwolonych w świetle obowiązującego prawa;
- kiedy ujawnienie danych jest konieczne w kontekście badania, zapobiegania lub podejmowania innych działań w odpowiedzi na praktyki niezgodne z prawem, podejrzenia oszustwa lub inne niewłaściwe zachowania;
- wystawcom kart kredytowych używanych do płatności za nasze produkty lub usługi (zob. sekcję Zamówienia poniżej).


Ani firma Parker, ani jej dystrybutorzy, agenci, konsultanci, doradcy lub inni partnerzy biznesowi nie b
ędą sprzedawać lub wypożyczać danych osobowych użytkownika innym podmiotom za pośrednictwem Usług internetowych Parker (za wyjątkiem sprzedaży lub restrukturyzacji całej firmy Parker lub jej części, jak wspomniano powyżej).


Przesy
łanie danych osobowych za granicę

Firma Parker jest częścią globalnej grupy przedsiębiorstw z siedzibą główną w Stanach Zjednoczonych, a z Usług internetowych Parker korzystają użytkownicy na całym świecie.  Zgodnie z obowiązującym prawem wszelkie informacje podane przez użytkownika lub uzyskane od użytkownika w związku z korzystaniem z Usług internetowych Parker mogą być transferowane poza kraj użytkownika i mogą być wykorzystywane, przechowywane i przetwarzane poza krajem, w którym je wprowadzono.  Może to obejmować transfery danych do konkretnych członków grupy Parker, agentów, dystrybutorów i/lub innych podmiotów w ramach ich łańcuchów zaopatrzenia; a także do dostawców i podwykonawców realizujących zadania w imieniu firmy Parker.  W szczególności osoby zamieszkujące Unię Europejską i Szwajcarię powinny mieć na uwadze, że ich dane osobowe będą przesyłane do krajów lub terytoriów spoza EOG.  Firma Parker dokłada wszelkich starań, aby zapewnić odpowiedni poziom ochrony danych osobowych przetwarzanych w takich krajach zgodnie z obowiązującym prawem.  Jeśli chodzi o transfery danych do Stanów Zjednoczonych, firma Parker przestrzega przepisów Privacy Shield Framework, które opracowano w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony danych osobowych obywateli Unii Europejskiej i Szwajcarii. 


Zgoda

Jeśli użytkownik zdecyduje się na korzystanie z Usług internetowych Parker, będziemy gromadzić jego dane osobowe zgodnie z poniższym opisem.  W niektórych krajach korzystanie z Usług internetowych Parker jest możliwe dopiero po wyraźnym zaakceptowaniu przez użytkowników niniejszej Polityki prywatności i powiązanych Warunków korzystania, a także informacji dotyczących plików cookie.

Korzystając z co najmniej jednej Usługi internetowej Parker, użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie i wykorzystywanie przez firmę Parker i jej dystrybutorów, agentów, konsultantów, doradców lub innych partnerów biznesowych danych osobowych wymienionych w niniejszej Polityce prywatności i powiązanych Warunkach korzystania oraz informacjach dotyczących plików cookie.

Użytkownik zgadza się również na przesyłanie przez firmę Parker danych osobowych poza jego kraj (w tym także poza EOG).  Jeżeli użytkownik nie zgadza się na przesyłanie danych osobowych przez firmę Parker poza jego kraj (w tym także poza EOG), nie powinien korzystać z Usług internetowych Parker ani podawać swoich danych osobowych za pośrednictwem jakichkolwiek Usług internetowych Parker. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności, a szczególnie w sekcji Przesyłanie danych osobowych za granicę poniżej. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na transfer danych związany z korzystaniem z usługi Live Chat w witrynach lub aplikacjach Parker, np. www.parker.com.  Użytkownik nie powinien korzystać z usługi Live Chat, jeżeli nie zgadza się na przesyłanie danych osobowych poza jego kraj (w tym także poza EOG) do następujących podmiotów:
- firmy Parker, jej dystrybutorów, agentów, konsultantów, doradców lub innych partnerów biznesowych, aby umożliwić im odpowiedź na Twoje zapytania, oraz
- dostawców zewnętrznych obsługujących usługęLive Chat. 


W niekt
órych krajach i zależnie od obowiązujących przepisów prawa może zostać wyświetlony monit o zaznaczenie pola wyboru lub wykonanie innych czynności w celu potwierdzenia wyrażenia zgody na zapisy Polityki prywatności i powiązanych Warunków korzystania oraz informacji dotyczących plików cookie.

Należy pamiętać, że mogą istnieć podstawy do gromadzenia, wykorzystywania i/lub przesyłania danych osobowych użytkownika przez firmę Parker inne niż zgoda.


Zam
ówienia

Niektóre Usługi internetowe Parker mogą umożliwiać składanie zamówień na produkty lub usługi Parker. Podczas składania zamówienia za pośrednictwem Usługi Parker podane przez użytkownika dane karty kredytowej lub płatności zostaną przekazane w zabezpieczonym formacie z wykorzystaniem szyfrującego oprogramowania SSL.  Oczywiście dane karty kredytowej użytkownika zostaną przekazane do jej wystawcy w celu przetworzenia transakcji.


Jak uzyska
ć dostęp do własnych danych osobowych i jak je aktualizować

Jeśli użytkownik uważa, że jakiekolwiek jego dane osobowe, które posiadamy, mogą być nieprawidłowe lub niekompletne, powinien skontaktować się z organizacją Parker pod adresem:

 

Parker-Hannifin Corporation

Attn:  Legal Department

6035 Parkland Boulevard

Cleveland, Ohio 44124  U.S.A.


lub za po
średnictwem poczty elektronicznej:  dataprivacy@parker.com


W okre
ślonych przypadkach i zależnie od obowiązującego prawa użytkownik może mieć możliwość uzyskania kopii swoich danych osobowych bezpłatnie lub za niewielką opłatą ustawową. 


Anonimizacja i
 agregacja danych

Firma Parker może wykorzystywać określone informacje pozyskane za pośrednictwem Usług internetowych Parker do kompilacji anonimowych zagregowanych danych demograficznych na temat użytkowników, sprzedaży, wzorców ruchu i odpowiednich informacji związanych z witryną, takich jak częstotliwość odwiedzania poszczególnych stron witryny (zob. także sekcję Adresy IP w Warunkach korzystania).  Firma Parker może wykorzystywać te informacje do opracowywania, dostarczania i poprawiania swoich produktów, usług, treści i materiałów reklamowych.  Dane przekazywane podmiotom zewnętrznym nie będą zawierały żadnych danych osobowych. Zanonimizowane i zagregowane dane demograficzne mogą również być wykorzystywane do sporządzania analiz statystycznych i celów administracyjnych, w tym analizy trendów, obsługi zadań bieżących, modyfikowania produktów i usług do aktualnych potrzeb, oceny ryzyka i analizy kosztów w kontekście produktów oraz usług świadczonych przez firmę Parker.

Możemy korzystać z plików cookie do tworzenia profili użytkowników pod pseudonimami na potrzeby marketingowe i badań rynku oraz celem dostosowania witryn, stron lub aplikacji do potrzeb użytkowników. Jeżeli użytkownik nie wyraził zgody, stając się zarejestrowanym użytkownikiem, profile użytkowania nie będą zawierały danych osobowych posiadacza danego pseudonimu i informacje te nie będą wykorzystywane do identyfikacji użytkownika naszych witryn, stron i aplikacji. Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookie można znaleźć w dokumencie firmy Parker dotyczącym plików cookie.


Us
ługi oparte na lokalizacji

Niektóre Usługi internetowe Parker obejmują usługi oparte na lokalizacji, które wymagają podania danych osobowych do korzystania z opcji lub funkcji.  W celu zapewnienia usług opartych na lokalizacji firma Parker może gromadzić, wykorzystywać i udostępniać dokładne dane lokalizacyjne, w tym lokalizację geograficzną komputera lub innego urządzenia użytkownika w czasie rzeczywistym. O ile użytkownik nie wyraził zgody, stając się zarejestrowanym użytkownikiem, dane lokalizacyjne są gromadzone w postaci anonimowej, która nie umożliwia identyfikacji osób i są wykorzystywane przez firmę Parker celem świadczenia i usprawniania usług oraz produktów właściwych dla danej lokalizacji. Na przykład firma Parker może udostępniać informacje o lokalizacji geograficznej użytkowników dostawcom aplikacji, gdy użytkownik zdecyduje się na subskrypcję usług lokalizacyjnych takich podmiotów.


Łą
cza do witryn osób trzecich

Usługi internetowe Parker mogą zawieraćłącza do witryn, stron lub aplikacji obsługiwanych przez osoby trzecie (Witryny połączone).  Witryny połączone mogą być poza kontrolą firmy Parker, a firma Parker nie odpowiada za treści znajdujące się w jakichkolwiek Witrynach połączonych lub innych łączach podanych w Witrynach połączonych.  Firma Parker udostępnia łącza do Witryn połączonych wyłącznie dla wygody użytkowników, a umieszczenie takich łączy w Usługach internetowych Parker nie oznacza popierania Witryn połączonych przez firmę Parker.  Należy pamiętać, że Witryny połączone mogą podlegać innym politykom niż witryny firmy Parker, a firma Parker nie odpowiada za praktyki w zakresie ochrony prywatności stosowane przez operatorów takich witryn.  Przed rozpoczęciem użytkowania Witryny połączonej użytkownik powinien uważnie przeczytać jej politykę prywatności.Ostatnia aktualizacja: maj 2018 r.

 

Polityka prywatnosci - download