Privacy beleid

Gebruiksvoorwaarden
Cookies
Licentieovereenkomst eindgebruikers
Privacy persoonsgegevens

Privacybeleid voor online services
Dit privacybeleid voor Parker Online Services (het "privacybeleid") vormt een deel van het Privacybeleid voor persoonlijke gegevens van Parker (1.20) en kan van tijd tot tijd veranderen.  In sommige landen en afhankelijk van de toepasselijke wetgeving, worden belangrijke wijzigingen, bijvoorbeeld met betrekking tot de reikwijdte van de persoonlijke gegevens die we over u verwerken, specifiek onder uw aandacht gebracht. Hiervoor kunnen we een kennisgeving van dergelijke wijzigingen op een pagina van de Parker-website of sociale media of applicatie plaatsen (Parker Online Services) voorafgaand aan het implementeren van de wijziging of op een andere manier, zoals via e-mail, een kennisgeving van de wijziging sturen.  Als we extra toestemming van u nodig hebben voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens, dan zullen wij dergelijke toestemming vragen.

Persoonlijke gegevens en niet-persoonlijke gegevens
Persoonlijke gegevens zijn gegevens die u als individu identificeren of op basis waarvan u kunt worden geïdentificeerd.

Niet-persoonlijke gegevens  zijn gegevens die uw specifieke identiteit niet onthullen, noch direct, noch via referentie naar andere informatie.  We mogen niet-persoonlijke informatie verzamelen, gebruiken en openbaren voor wettelijke doeleinden. Zie bovendien Anonimisering en samenvoeging van gegevens hieronder.

Welke persoonlijke gegevens kunnen worden verzameld?
De volgende persoonlijke gegevens kunnen via de Parker Online Services worden verzameld:

*     uw naam, functietitel en contactgegevens (inclusief uw zakelijk e-mailadres, zakelijk adres, zakelijke telefoonnummer, de naam van het bedrijf uw werkgever en uw land) als u er voor kiest om
      dergelijke gegevens te verstrekken;

*     informatie over producten en/of services die interessant voor u zijn op basis van uw gebruik van de Parker Online Services en uw voorkeuren
       (zie Doelgerichte marketingmails in de gebruiksvoorwaarden);

*     transcripten van communicatie met u, waaronder transcripten van Live Chat-sessies (zie Live Chat in de gebruiksvoorwaarden);

*     uw gegevens over de betaalmethode van het bedrijf van uw werkgever voor onze producten en services, zoals de naam op uw kredietkaart van het  bedrijf (zie Bestellen hieronder) als u er voor
      kiest om dergelijke gegevens te verstrekken; en

*     gegevens betreffende het gebruik, de conditie, de prestaties en/of functionaliteit van een systeem of machine ("gebruiksinformatie") wanneer en waar het gebruik van Parker Online Services
      verwant is met de controle of functionaliteit van dat systeem of die machine (d.w.z. Internet of Things-services (“IoT-applicaties”)). Gebruiksinformatie kan een identificator bevatten van het
      gebruikte product, systeem of machine, naast andere relevante informatie.

Geef geen persoonlijke contact- of betaalinformatie of andere persoonlijke gegevens die betrekking hebben op uw persoonlijke hoedanigheid. Parker wil alleen zakelijke contact- en betaalinformatie verzamelen en, wanneer u producten en/of services koopt met behulp van de Parker Online Services, die betrekking heeft op de betalingsfaciliteiten van het bedrijf van uw werkgever.

Openbaarmaking en gebruik van persoonlijke informatie

Persoonlijke gegevens die u verstrekt bij het gebruik van of die wordt afgeleid uit uw gebruik van Parker-services kan door de Parker Online Services in uw land worden gebruikt, bewaard of gedeeld door Parker en diens distributeurs, agenten, consultant of andere zakelijke partners om levering van producten, services en/of de Parker Online Services aan u te verstrekken.  Bovendien mag Parker en diens distributeurs, agenten of aannemers uw persoonlijke gegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

*     om u op de hoogte te brengen van wijzigingen aan het privacybeleid, de gebruiksvoorwaarden of verwante informatie met betrekking tot cookies die invloed hebben op het toepassingsgebied van
      de persoonlijke gegevens die we over u verwerken;

*     om u services te leveren; 

*     voor de aanpassing van directe marketing via e-mail of informatie met betrekking tot producten en/of services die interessant voor u zijn in uw hoedanigheid van vertegenwoordiger van het bedrijf
      van uw werkgever (zie Doelgerichte marketingmails  in de gebruiksvoorwaarden);

*     om te reageren op specifieke verzoeken of vragen, onder andere via live online chat (zie Live Chat in de gebruiksvoorwaarden) en via de pagina's 'Formulier voor algemene vragen' en 'Contact' van
       onze websites of apps;

*     zo nodig, in het kader van een herstructurering van Parker en diens bedrijfsactiviteit of activa, of in het kader van een verkoop van Parker of een deel van Parker of diens activa; en

*     om gebruiksinformatie te verstrekken of om fabrikanten, integrators of verkopers van producten, systemen of machines van derden te leveren met bijbehorende gebruiksinformatie
       in IoT-toepassingen.

Uw persoonlijke gegevens kunnen daarnaast worden gedeeld met leveranciers van wettelijke of andere professionele services en met vertegenwoordigers en onderaannemers die zijn aangesteld om taken uit te voeren namens Parker, zoals leveranciers van e-mailmarketingservices; verstrekkers van de optie Live Chat en verstrekkers van voorzieningen voor gegevensopslag en -back-up.

Uw persoonlijke gegevens kunnen ook worden onthuld:

*     zoals nodig om de toepasselijke wetten na te leven;

*     als antwoord op een gerechtelijk bevel of een verzoek om medewerking van een wetshandhavingsinstantie of andere overheidsinstantie;

*     om wettelijke rechten vast te stellen of uit te oefenen en/of om te verdedigen tegen juridische vorderingen;

*     om juridische stappen te ondernemen tegen iemand die mogelijk onze gebruiksvoorwaarden en servicevoorwaarden schendt;

*     om de voorwaarden van onze gebruikersovereenkomsten af te dwingen of toe te passen;

*     om de rechten, eigendom of veiligheid van Parker en diens distributeurs, agenten, consultants, adviseurs, klanten, personeel, leveranciers of anders te beschermen;

*     indien nodig voor een verantwoordelijke corporate governance of zoals anderszins vereist of toegestaan door toepasselijke wetten en/of voorschriften;

*     wanneer openbaarmaking gepast is in verband met onderzoeken naar, het voorkomen van of actie met betrekking tot illegale activiteiten, vermoedelijke fraude of andere wandaden;

*     aan kredietkaartmaatschappijen indien dit is relevant voor uw gekozen betaalmethode voor onze producten en services (zie Bestellen hieronder); en

Noch Parker noch diens distributeurs, agenten, consultants, adviseurs of andere zakelijke partners mogen uw persoonlijke gegevens verkregen via de Parker Online Services verkopen, verhandelen of verhuren (behalve in de verkoop en/of herstructurering van een deel of heel Parker, zoals hierboven vermeld).

Overdracht van persoonlijke gegevens buiten lokale landen
Parker maakt deel uit van een wereldwijde bedrijvengroep met hoofdzetel in de Verenigde Staten en de Parker Online Services hebben gebruikers over de hele wereld.  In overeenstemming met de toepasselijke wet, kan alle informatie die u verstrekt of die wordt verzameld door uw gebruik van de Parker Online Services en de Parker-services worden overgedragen buiten uw eigen land, en kan deze worden gebruikt, opgeslagen en verwerkt buiten het land waar deze werd ingevoerd.  Dit omvat mogelijk overdrachten aan bepaalde leden van Parker; aan vertegenwoordigers, distributeurs en/of andere personen in hun leveringsketen; en aan aannemers die zijn geselecteerd om namens Parker taken uit te voeren.  Vooral gebruikers in de Europese Unie en Zwitserland moeten er rekening mee houden dat hun persoonlijke gegevens worden overgedragen aan landen of gebieden buiten de Europese Economische Ruimte.  Als uw persoonlijke gegevens in andere landen of gebieden wordt verwerkt, tracht Parker ervoor te zorgen dat de bescherming die op uw persoonlijke informatie wordt toegepast in overeenstemming is met de toepasselijke wetgeving.  Voor overdrachten naar de Verenigde Staten, onderschrijft Parker het Privacy Shield-raamwerk, dat adequate bescherming biedt voor de overdracht van persoonlijke gegevens van ingezetenen van de Europese Unie en Zwitserland. 

Toestemming
Als u ervoor kiest om de Parker Online Services te gebruiken, dan zullen wij persoonlijke gegevens over u verzamelen, zoals hieronder beschreven.  In bepaalde landen moet u mogelijk uw uitdrukkelijke toestemming geven voor dit privacybeleid en de bijbehorende gebruiksvoorwaarden en informatie over cookies voordat u de Parker Online Services kunt gebruiken.

Door gebruik te maken van een of meer van de Parker Online Services, stemt u in met de verzameling en het gebruik van de persoonlijke gegevens vermeld in dit privacybeleid en de bijbehorende gebruiksvoorwaarden en informatie betreffende cookies, door Parker en zijn distributeurs, agenten, adviseurs, adviseurs of andere zakelijke partners.

U stemt er verder mee in dat uw persoonlijke gegevens worden overgedragen door Parker buiten uw eigen land (ook buiten de Europese Economische Ruimte).  Gebruik de Parker Online Services niet of verstrek geen persoonlijke gegevens via de Parker Online Services tenzij u ermee instemt dat Parker uw persoonlijke gegevens buiten uw eigen land (waaronder buiten de Europese Economische Ruimte, indien van toepassing) doorgeeft. Dit wordt meer in detail uitgelegd in dit privacybeleid, zie in het bijzonder Overdracht van persoonlijke gegevens buiten lokale landen hieronder. 

Uw aandacht wordt specifiek gevestigd op gegevensoverdrachten die plaatsvinden als u de functie Live Chat gebruikt op pagina´s websites of apps van Parker, zoals www.parker.com.  Gebruik Live Chat niet tenzij u ermee instemt dat uw persoonlijke gegevens buiten uw eigen land (waaronder buiten de Europese Economische Ruimte, indien van toepassing) worden doorgegeven aan:

*     Parker en diens distributeurs, agenten, consultants, adviseurs of andere zakelijke partners zodat zij kunnen reageren op uw vragen; en

*     onze externe providers die Live Chat beheren. 

In bepaalde landen en afhankelijk van de toepasselijke wetgeving, kunt u gevraagd worden om het selectievakje te selecteren of andere bevestigende aanwijzingen te geven dat u dit privacybeleid en de bijbehorende gebruiksvoorwaarden en informatie betreffende cookies accepteert en dat u uw toestemming geeft zoals uiteengezet in deze documenten.

Houd er rekening mee dat Parker in bepaalde gevallen uw persoonlijke gegevens zal verzamelen, gebruiken en/of overdragen zonder uw toestemming.

Bestellen
Via de Parker Online Services kunt u producten of services van Parker bestellen. Als u een bestelling plaatst met behulp van een Parker Service, wordt de kredietkaart- of betalingsinformatie die u invoert, in een beveiligde indeling doorgegeven met behulp van veilige serversoftware (SSL) die deze informatie versleutelt.  Uiteraard wordt uw kredietkaartinformatie voor verwerking aan de kredietkaartmaatschappij doorgegeven.

Hoe krijg ik een kopie van mijn persoonlijke gegevens en hoe kan ik mijn persoonlijke gegevens bijwerken?
Als u gelooft dat bepaalde persoonlijke gegevens die we over u hebben onjuist of onvolledig zijn, dan dient u contact op te nemen met Parker als volgt:

Parker-Hannifin Corporation
Ter attentie van:  Legal Department
6035 Parkland Boulevard
Cleveland, Ohio 44124  U.S.A.

Of via e-mail naar:  dataprivacy@parker.com

In sommige gevallen en afhankelijk van de toepasselijke wetgeving, hebt u mogelijk recht op een kopie van uw persoonlijke gegevens, hetzij gratis of tegen een kleine vergoeding. 

Anonimisering en samenvoeging van gegevens
Parker gebruikt mogelijk bepaalde informatie die wordt verzameld bij gebruik van de Parker Online services om geanonimiseerde samengevoegde demografische gegevens te verzamelen over hun gebruikers, verkoop, verkeerspatronen en andere gerelateerde site-informatie, zoals welke pagina's van een website het vaakst worden gebruikt (zie ook IP-adressen in de gebruiksvoorwaarden).  Parker kan die informatie gebruiken om hun producten, services, informatie en marketing te ontwikkelen, leveren en verbeteren.  Als deze informatie aan derde partijen wordt overgedragen, worden geen persoonlijk gegevens doorgegeven. De anoniem gemaakte samengevoegde demografische gegevens kunnen ook worden gebruikt voor statistische analyse en beheer, waaronder analyse van trends, opstelling van statistieken, afstemming van producten en services, risico-evaluatie en analyse van kosten en baten in verband met producten van Parker.

We kunnen gebruik maken van cookies om onder pseudoniemen gebruikersprofielen te creëren voor marketingdoeleinden en marktonderzoek en om onze pagina´s, websites of apps aan de wensen van onze gebruikers aan te passen. Tenzij u toestemming hebt gegeven door een geregistreerde gebruiker te worden, worden de gebruikersprofielen niet samengevoegd met persoonlijke gegevens over de houder van het pseudoniem en wordt de informatie niet gebruikt om de gebruiker van onze pagina´s, websites en apps te identificeren. Zie de documenten van Parker over cookies voor meer informatie over het beheer van uw cookies.

Locatiegebonden services
Voor sommige van de locatiegeboden services van de Parker Online Services hebben we uw persoonlijke gegevens nodig.  Parker kan locatiegebonden gegevens verzamelen, gebruiken en delen, waaronder de real-time geografische locatie van uw computer of apparaat, om locatiegebonden services te verstrekken. Tenzij u toestemming hebt gegevens door een geregistreerde gebruiker te worden, worden deze locatiegebonden gegevens anoniem verzameld in een vorm die u niet persoonlijk identificeert en door Parker gebruikt om locatiegebonden producten en services te verstrekken en verbeteren. Zo kan Parker uw geografische locatie delen met applicatieproviders als u zich inschrijft voor hun lokale services.

Links naar externe sites
De Parker Online Services kunnen links bevatten naar pagina's, sites of apps die worden beheerd door derden ("Gelinkte sites").  De gelinkte sites zijn mogelijk niet onder de controle van Parker en Parker is niet verantwoordelijk voor de inhoud van enige gelinkte sites of van andere links op een gelinkte site.  Parker geeft alleen links naar de gelinkte sites voor gebruiksgemak en de opname in de Parker Online Services van dergelijke links betekent niet dat Parker de gelinkte sites goedkeurt.  Houd er rekening mee dat de gelinkte sites een ander beleid hebben danParker en Parker is niet verantwoordelijk voor de privacypraktijken van de operators van dergelijke sites.  Wanneer u een gelinkte site bezoekt, moet u het privacybeleid van een dergelijke site zorgvuldig lezen voordat u het gebruikt.

 

Laatst bijgewerkt: Mei 2018

Bekijk hier ons privacybeleid