Zásady ochrany osobních údajů

Soukromí
Podmínky používání
Politika souborů cookie
Licenční smlouva s koncovým uživatelem
Zásady ochrany osobních údajů pro online služby

Tyto Zásady ochrany osobních údajů pro online služby společnosti Parker (dále jen „Zásady ochrany osobních údajů“) představují část Zásad ochrany osobních údajů společnosti Parker (1.20) a mohou se čas od času změnit.  V určitých zemích a na základě platných zákonů vás můžeme výslovně informovat o významných změnách, např. o změnách, které se týkají rozsahu zpracování vašich osobních údajů. Můžeme to udělat zveřejněním oznámení takové změny před jejím provedením na stránce webu nebo sociálních sítí nebo aplikace společnosti Parker („online služby společnosti Parker“) nebo zasláním oznámení jiným způsobem, například e-mailem.  Budeme-li potřebovat další souhlas se zpracováním vašich osobních údajů, požádáme o něj.

Co jsou osobní údaje a co nejsou osobní údaje

Osobní údajje údaj, který vás identifikuje jako konkrétní osobu nebo prostřednictvím kterého můžete být identifikováni.

Osobním údajem není údaj, který neprozrazuje přímo ani prostřednictvím odkazu na jiné informace vaši konkrétní identitu.  Údaje, které nejsou osobními údaji, můžeme shromažďovat, používat a zveřejňovat za jakýmkoli zákonným účelem. Více informací naleznete níže v části Anonymizace a agregace údajů.

Jaké osobní údaje mohou být shromažďovány

Prostřednictvím online služeb společnosti Parker o vás mohou být shromažďovány tyto osobní údaje:

- vaše jméno, pracovní zařazení a kontaktní údaje (včetně pracovní e-mailové adresy, obchodní adresy, pracovního telefonního čísla, názvu vašeho zaměstnavatele a země), pokud se rozhodnete tyto údaje poskytnout;

- informace o produktech a/nebo službách, které vás konkrétně zajímají, na základě toho, jak online služby společnosti Parker používáte, a vaše preference (viz část Přizpůsobené marketingové e-maily v Podmínkách používání);

- záznamy korespondence s vámi, včetně relace „live chat“ (viz část Live chat v Podmínkách používání);

- údaje, které se týkají způsobu platby společnosti vašeho zaměstnavatele za naše produkty nebo služby, jako je vaše jméno na firemní kreditní kartě (viz část Objednání níže), pokud se rozhodnete tyto údaje poskytnout;

- údaje týkající se používání, provádění a/nebo funkčnosti systému nebo přístroje („informace o používání“) v době a na místě používání online služeb společnosti Parker spojených s monitorováním nebo funkcí daného systému nebo přístroje (tj. služby typu internet věcí („aplikace IoT“)). Informace o používání mohou zahrnovat kromě ostatních relevantních informací identifikátor používaného produktu, systému nebo přístroje.

Neposkytujte osobní kontakty, platební detaily nebo jiné osobní údaje, které se týkají vašeho soukromého nebo nepracovního života. Společnost Parker má v úmyslu shromažďovat pouze vaše pracovní kontaktní údaje, a pokud zakoupíte produkty a/nebo služby pomocí online služeb společnosti Parker, platební údaje, které se týkají platebních možností vašeho zaměstnavatele.

Zveřejňování a použití osobních údajů

Abychom vám mohli poskytovat lepší služby, mohou být osobní údaje, které nám poskytnete při používání online služeb společnosti Parker nebo které budou získány během jejich používání, používány, drženy nebo sdíleny společností Parker a jejími distributory, zástupci, konzultanty, poradci nebo dalšími obchodními partnery tak, aby vám mohly být lépe poskytovány produkty, služby a/nebo online služby společnosti Parker.  Kromě toho mohou společnost Parker a její distributoři, zástupci nebo dodavatelé používat vaše osobní údaje pro následující účely:

- informování o změnách Zásad ochrany osobních údajů, Podmínek používání nebo souvisejících informací týkajících se souborů cookie, které se týkají rozsahu zpracování vašich osobních údajů;

- poskytování služeb;

- přizpůsobení e-mailového direct marketingu prostřednictvím informací týkajících se produktů a/nebo služeb, které vás v rámci vaší pracovní funkce speciálně zajímají (viz část Přizpůsobené marketingové e-maily v Podmínkách použití);

- zodpovězení vašich konkrétních požadavků nebo dotazů, prostřednictvím webového live chatu (viz Live chat v Podmínkách použití) a prostřednictvím „Formuláře pro obecné dotazy“ na stránkách „Kontaktujte nás“ dostupných na našich stránkách, webech nebo v aplikacích;

- tam, kde je to nezbytné, jako součást případné restrukturalizace společnosti Parker a jejího podnikání nebo aktiv, případně jako součást prodeje části společnosti Parker nebo jejích aktiv;

- poskytování informací o používání nebo poskytování souvisejících informací o používání v aplikacích IoT externím výrobcům, integrátorům nebo prodejcům produktů, systémů nebo přístrojů.

Kromě toho mohou být vaše osobní údaje sdíleny s poskytovateli právních nebo jiných odborných služeb a s dodavateli a subdodavateli pověřenými plněním funkcí jménem společnosti Parker, jako jsou mimo jiné dodavatelé e-mailových marketingových služeb, dodavatelé provozující zařízení „Live chat“ a dodavatelé datových úložišť a zálohovacích zařízení.

Vaše osobní údaje mohou být také zpřístupňovány: 

- podle potřeby za účelem dodržení platných zákonů;

- jako reakce na soudní příkaz nebo žádost o spolupráci od orgánů pro vymáhání práva nebo jiného státního úřadu;

- za účelem dosažení nebo uplatnění zákonných práv a/nebo obhájení zákonných nároků;

- za účelem identifikace nebo podniknutí právních kroků proti osobě, která by případně porušovala naše podmínky používání a podmínky poskytování služeb;

- za účelem vykonávání nebo uplatňování podmínek naší libovolné uživatelské smlouvy;

- za účelem ochrany práv, majetku a bezpečnosti společnosti Parker a jejích distributorů, zástupců, konzultantů, poradců, zákazníků, pracovníků, dodavatelů nebo dalších osob;

- podle potřeby za účelem odpovědné správy a řízení společnosti nebo jiným způsobem, který vyžadují nebo povolují platné zákony a/nebo nařízení;

v případech, kdy je zpřístupnění vhodné v souvislosti se snahou o vyšetření, prevenci nebo přijetí opatření v souvislosti s nezákonnou aktivitou, podezřením na podvod nebo jiné nezákonné jednání;

- poskytovatelům kreditních karet, pokud se to týká vašeho zvoleného způsobu platby za naše produkty nebo služby (viz níže část Objednání ).

Společnost Parker ani její distributoři, zástupci, konzultanti, poradci nebo další obchodní partneři nebudou vaše osobní údaje získané prostřednictvím online služeb společnosti Parker (s výjimkou případu prodeje a/nebo restrukturalizace celé společnosti Parker nebo její části, jak je uvedeno výše), prodávat, obchodovat s nimi nebo je pronajímat jiným osobám).

Přenos osobních údajů ze země

Společnost Parker je součástí globální skupiny společností s hlavním ústředím ve Spojených státech amerických a online služby společnosti Parker mají uživatele po celém světě.  V souladu s platnými zákony mohou být informace, které dodáte nebo které budou shromážděny prostřednictvím vašeho používání online služeb společnosti Parker, předány mimo vaši zemi a mohou být používány, ukládány a zpracovávány mimo zemi, kde byly vloženy.  To může zahrnovat předání konkrétním společníkům společnosti Parker, jejím zástupcům, distributorům a/nebo jiným osobám v jejich dodavatelském řetězci a také dodavatelům pověřeným plněním funkcí jménem společnosti Parker.  Zejména uživatelé z Evropské unie a Švýcarska by si měli uvědomit, že jejich osobní údaje budou přenášeny do zemí a na území mimo Evropský hospodářský prostor.  Společnost Parker se snaží zajistit, aby ochrana vašich osobních údajů při jejich zpracování v těchto dalších zemích nebo územích odpovídala platným zákonům.  V souvislosti s předáním údajů do Spojených států je společnost Parker účastníkem Rámce štítu soukromí, který umožňuje poskytovat odpovídající ochranu při předání osobních údajů občanů Evropské unie a Švýcarska. 

Souhlas

Pokud se rozhodnete používat online služby společnosti Parker, budeme shromažďovat osobní údaje týkající se vaší osoby, jak je popsáno níže.  V některých zemích od vás může být požadováno, abyste vyjádřili svůj výslovný souhlas s těmito Zásadami ochrany osobních údajů a s nimi souvisejícími Podmínkami používání a informacemi týkajícími se souborů cookie. Teprve poté budete moci používat online služby společnosti Parker.

Používáním jedné nebo více online služeb společnosti Parker souhlasíte s tím, že osobní údaje uvedené v těchto Zásadách ochrany osobních údajů a s nimi souvisejícími Podmínkami používání a informace týkající se souborů cookie budou shromažďovány a používány společností Parker a jejími distributory, zástupci, konzultanty, poradci nebo dalšími obchodními partnery.

Dále souhlasíte s tím, že společnost Parker může vaše osobní údaje předat za hranice vaší země (včetně předání mimo Evropský hospodářský prostor):  Nepoužívejte online služby společnosti Parker ani neposkytujte své osobní údaje prostřednictvím online služeb společnosti Parker, pokud nesouhlasíte s tím, aby byly vaše osobní údaje předávány společností Parker za hranice vaší země (včetně předání mimo Evropský hospodářský prostor). Podrobněji je to vysvětleno v těchto Zásadách ochrany osobních údajů, viz níže zejména část Přenos osobních údajů ze země. 

Zejména upozorňujeme na předávání údajů, ke kterému dochází při používání funkce „Live chat“ na stránkách, webech nebo v aplikacích společnosti Parker, jako např. www.parker.com.  Nepoužívejte funkci „Live chat“, pokud nesouhlasíte s tím, aby byly vaše osobní údaje předávány za hranice vaší země (včetně případného předání mimo Evropský hospodářský prostor):

- společnosti Parker a jejím distributorům, zástupcům, konzultantům, poradcům nebo jiným obchodním partnerům, aby tito mohli reagovat na vaše dotazy;

- externím dodavatelům, kteří provozují „Live chat“. 

V určitých zemích a na základě platných zákonů můžete být požádáni, abyste zaškrtli políčko nebo jinak vyjádřili svůj souhlas s přijetím těchto Zásad ochrany osobních údajů a doprovodných Podmínek používání a informací týkajících se souborů cookie a abyste poskytli svůj souhlas, jak je uvedeno v těchto dokumentech.

Kromě toho mějte na paměti, že mohou existovat i jiné důvody než je souhlas, na základě kterých společnost Parker shromažďuje, používá a/nebo předává vaše osobní údaje.

Objednání

Určité online služby společnosti Parker mohou umožňovat provedení objednávky na produkty nebo služby společnosti Parker. Když provedete objednávku prostřednictvím služeb společnosti Parker, budou informace o kreditní kartě nebo platební údaje, které odešlete, předány v zabezpečeném formátu pomocí softwaru zabezpečeného serveru (SSL), který tyto údaje zašifruje.  Údaje o vaší kreditní kartě budou samozřejmě pro účely zpracování předány instituci, která kartu vydala.

Jak získat kopie vašich osobních údajů a jak je aktualizovat

Pokud se domníváte, že osobní údaje, které o vás máme, jsou nesprávné nebo neúplné, kontaktujte společnost Parker na adrese:

 

Parker-Hannifin Corporation

Attn:  Legal Department

6035 Parkland Boulevard

Cleveland, Ohio 44124  U.S.A.

 

nebo e-mailem na adresu:  dataprivacy@parker.com

 

V některých případech a na základě platných zákonů můžete mít nárok na získání kopie vašich osobních údajů buď bezplatně, nebo za menší úřední poplatek. 

Anonymizace a agregace údajů

Společnost Parker může používat určité údaje shromážděné z online služeb společnosti Parker ke kompilaci anonymizovaných agregovaných demografických údajů o svých uživatelích, prodeji, provozních vzorcích a informacích o souvisejících stránkách, např. které stránky webu jsou používány nejčastěji (viz také IP adresy v Podmínkách používání).  Společnost Parker může tyto informace používat jako pomůcku při vyvíjení, dodání a zdokonalování svých produktů, služeb, obsahu a reklamy.  Pokud budou údaje poskytnuty třetí straně, nebudou obsahovat žádné osobní údaje. Anonymizované agregované demografické údaje mohou být používány také ke statistické analýze a administrativě včetně analýzy trendů, provádění pojistně-matematických prací, přizpůsobování produktů a služeb, hodnocení rizik a analýze nákladů a plateb v souvislosti s produkty a službami společnosti Parker.

Soubory cookie můžeme použít k vytvoření profilů uživatelů pod pseudonymem pro marketingové účely a výzkum trhu a k přizpůsobení našich stránek, webů nebo aplikací potřebám našich uživatelů. Pokud jste nevyjádřili svůj souhlas tím, že jste se stali registrovaným uživatelem, profily používání se nespojí s osobními údaji o vlastníkovi pseudonymu a tyto informace nebudou použity k identifikaci uživatele našich stránek, webů a aplikací. Více informací o správě vašich souborů cookie naleznete v dokumentu společnosti Parker o souborech cookie.

Služby na základě lokace

Některé online služby společnosti Parker zahrnují služby na základě polohy, které vyžadují k jejímu fungování vaše osobní údaje.  Za účelem poskytování služeb na základě polohy může společnost Parker shromažďovat, používat a sdílet údaje o přesné poloze, včetně zeměpisné polohy vašeho počítače nebo zařízení v reálném čase. Pokud jste nevyjádřili svůj souhlas s tím, že jste se stali registrovaným uživatelem, budou údaje o lokaci shromažďovány formou, která neumožňuje vaši osobní identifikaci, a společnost Parker je bude používat k poskytování a zdokonalování produktů a služeb na základě polohy. Společnost Parker může například sdílet zeměpisnou polohu s poskytovateli aplikací, pokud se rozhodnete přihlásit k jejich službám na základě polohy.

Odkazy na webové stránky třetích osob

Online služby třetích osob mohou obsahovat odkazy na stránky, weby nebo aplikace provozované třetími osobami („odkazované weby“).  Odkazované weby nemusí být pod kontrolou společnosti Parker a společnost Parker není odpovědná za jejich obsah ani za jiné odkazy na nich umístěné.  Společnost Parker poskytuje odkazy na odkazované weby pouze z důvodu vašeho pohodlí a jejich zahrnutí do online služeb společnosti Parker neznamená, že společnost Parker tyto odkazované weby schvaluje.  Upozorňujeme, že odkazované stránky budou mít jiné zásady než společnost Parker a že společnost Parker není odpovědná za postupy provozovatelů těchto jiných webů v oblasti ochrany osobních údajů.  Pokud navštívíte odkazované weby, měli byste si před jejich použitím pečlivě přečíst jejich zásady ochrany osobních údajů.

 

Poslední aktualizace: květen 2018


Zásady ochrany osobních údaju - verze ke stažení